Archie Scott GobberGodseyes, 2012
enamel on canvas
72 X 84 in.